Նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրություն

Պրոդուկտի նկարագրություն

Արտահանում իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտները հաճախ բախվում են այնպիսի խնդրի, երբ արտահանման պայմանագրի առկայության դեպքում շրջանառու միջոցների անբավարարության կամ ֆինանսական ռեսուրսների անհասանելիության պատճառով անհնարին է դառնում ապրանքի արտադրությունը և սահմանված կարգով գնորդին մատակարարումը։ ՀՀ ռեզիդենտ արտահանող կազմակերպությունների արտադրական անընդհատությունն ապահովելու և արտահանման ծավալներն ավելացնելու նպատակով ՀԱԱԳ-ն առաջարկում է նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրության ծառայությունը (ՆՖԱ), որն արտահանողներին հնարավորություն է տալիս օգտագործելով ՀԱԱԳ-ի կողմից տրամադրվելիք ապահովագրական վկայագիրը՝ օգտվել բանկային կարճաժամկետ ֆինանսավորման ծառայություններից՝ առանց գրավի պայմանի: ՆՖԱ ծառայությունից կարող է օգտվել ՀՀ-ում գրանցված ռեզիդենտ այն ընկերությունը, որն ունի արտահանման պայմանագրով նախատեսվող ապրանքների արտադրության առնվազն 1 տարվա փորձ: ՆՖԱ հիման վրա տրամադրվելիք վարկի գումարը կարող է ուղղվել արտահանման պայմանագրի կատարման նպատակով հումքի և նյութերի ձեռքբերմանը, փաթեթավորման , տրանսպորտային և մաքսային ծախսերի իրականացմանը:

 

ՆՖԱ հիման վրա տրամադրվելիք վարկի հիմնական պայմաններ


Ապահովադիր` ՀՀ ռեզիդենտ բանկ կամ վարկային կազմակերպություն

Վարկառու` Ապրանքների արտադրության առնվազն 1 տարվա փորձ ունեցող ՀՀ ռեզիդենտ արտահանող կազմակերպություն

Ապահովագրության (վարկի) առավելագույն ժամկետ` 18 ամիս

Ապահովագրական օբյեկտ` Վարկի հիմնական գումար և կուտակված տոկոսներ

Առավելագույն ծածկույթ` Ապահովագրական գումարի մինչև 95%

Վարկի նպատակ` Հումքի, նյութերի ձեռքբերում, փաթեթավորման ծախսեր, տրանսպորտային ծախսեր, մաքսային ծախսեր

Վարկի ապահովման միջոց` արտահանողի նշանակալից մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի անձնական երաշխավորություններ և արտահանման գծով դեբիտորական պարտք

Ապահովագրական գումարի արժույթըՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի և այլ

Այլ պայմաններՆՖԱ առավելագույն սահմանաչափը չի կարող գերազանցել արտահանման պայմանագրի կամ առանձին արտահանման գործարքների արժեքի 85 տոկոսը, եթե ֆինանսավորումը տրամադրվում է արտահանման պայմանագրի արժույթով և ոչ ավել քան 75 տոկոսը, եթե ֆինանսավորումը տրամադրվում է արտահանման պայմանագրից տարբեր արժույթով  


ՆԱԽԱԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Նախաարտահանման ֆինանսավորման տևողություն 

Ապահովագրական սակագին

  Մինչև 180 օր

0.3%-1.0%

181-270 օր

0.5%-1.5%

271-365 օր

0.7%-2.0%

366-540 օր

 0.9%-2.7%

 


 

 

 


 

      

  

 
Նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրության  պայմաններ