Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

      1.   Ապահովագրական ռիսկը գնահատելու և ծառայություններ մատուցելու համար Դիմումատուից պահանջվում են՝

 

1)     Ապահովագրության դիմում,

2)    Արտահանողի պետական ռեգիստրի վկայական և ՀՎՀՀ /պատճեն/,

3)    Արտահանող հանդիսացող ընկերության ղեկավարի կամ ԱՁ-ի անձնագիր կամ նույնականացման քարտ /պատճեն/, հայտը լիազորված անձի կողմից ստորագրվելու դեպքում՝ նաև լիազորված անձի անձնագիր կամ նույնականացման քարտ /պատճեն/ և լիազորագիր,

4)    Հայտարարություն իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ,

5)    Հայտարարություն փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ,

6)    Արտահանողի և գնորդի միջև կնքված արտահանման պայմանագիրը (եթե առկա չէ կնքված պայմանագիր, ապա դրա նախագիծը), այդ թվում առկայության դեպքում նաև ապրանքի պահանջագիր (Спецификация), պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող հավելվածներ և այլ փաստաթղթեր (համաձայնագրեր),

7)    Տվյալ գնորդին նախկինում մատակարարված ապրանքների մատակարարումը հավաստող փաստաթղթեր /եթե նախկինում կատարվել են մատակարարումներ/,

8)    Նախկինում մատակարարված ապրանքների դիմաց տվյալ գնորդի վճարման պարտավորությունների կատարումը հավաստող փաստաթղթեր, եթե նախկինում կատարվել են մատակարարումներ և դրանց դիմաց ստացվել են վճարումներ,

9)    Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի բացվածք՝ տեղեկանքի տեսքով (ըստ անհրաժեշտության),

10)  Ըստ անհրաժեշտության՝ այլ փաստաթղթեր:

 

 2.    Վկայագիր կնքելու համար Դիմումատուից պահանջվում են`

1)     Հաշիվ-ապրանքագրի պատճենը,

2)    Մաքսային հայտարարագիր (առկայության դեպքում),

3)    Ապրանքա-տրանսպորտային բեռնագրի պատճենը (առկայության դեպքում),

4)    Արտահանման պայմանագրի հավելվածը հանդիսացող ապրանքի մատակարարման պատվերը (սպեցիֆիկացիա) /առկայության դեպքում/,

5)    Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի բացվածք՝ տեղեկանքի տեսքով (ըստ անհրաժեշտության),

6)    Ըստ անհրաժեշտության՝ այլ փաստաթղթեր:


ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼ