Նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրություն

Նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրության հիմնական պայմաններ (2018թ.)


Պրոդուկտի նկարագրություն

Արտահանում իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտները հաճախ բախվում են այնպիսի խնդրի, երբ արտահանման պայմանագրի առկայության դեպքում շրջանառու միջոցների անբավարարության կամ ֆինանսական ռեսուրսների անհասանելիության պատճառով անհնարին է դառնում ապրանքի արտադրությունը և սահմանված կարգով գնորդին մատակարարումը։ ՀՀ ռեզիդենտ արտահանող կազմակերպությունների արտադրական անընդհատությունն ապահովելու և արտահանման ծավալներն ավելացնելու նպատակով ՀԱԱԳ-ն առաջարկում է նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրության ծառայությունը (ՆՖԱ), որն արտահանողներին հնարավորություն է տալիս օգտագործելով ՀԱԱԳ-ի կողմից տրամադրվելիք ապահովագրական վկայագիրը՝ օգտվել բանկային կարճաժամկետ ֆինանսավորման ծառայություններից՝ առանց գրավի պայմանի: ՆՖԱ հիման վրա տրամադրվելիք վարկի գումարը կարող է ուղղվել արտահանման պայմանագրի կատարման նպատակով հումքի և նյութերի ձեռքբերմանը, փաթեթավորման , տրանսպորտային և մաքսային ծախսերի իրականացմանը:

 

ՆՖԱ հիման վրա տրամադրվելիք վարկի հիմնական պայմաններ


Ապահովադիր` ՀՀ ռեզիդենտ բանկ կամ վարկային կազմակերպություն

Ապահովագրության (վարկի) առավելագույն ժամկետ` 366 օր

Ապահովագրական օբյեկտ` Վարկի մայր գումար 

Չհատուցվող գումար` 10 %, եթե վկայագրով այլ բան սահմանված չէ

Վարկի նպատակ` Հումքի, նյութերի ձեռքբերում, փաթեթավորման ծախսեր, տրանսպորտային ծախսեր, մաքսային ծախսեր

Վարկի ապահովման միջոց`

1) Վարկառուի գործադիր մարմնի ղեկավարի և նշանակալից մասնակցություն ունեցող (10 և ավելի տոկոս մասնակցություն) բաժնետերերի (մասնակիցների) (վերջիններիս հետ փոխկապակցված անձանց) (իրավաբանական և ֆիզիկական) երաշխավորությունները,

2)  Վարկառուի կամ վերջինիս հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը (բաժնեմասեր),

3)  Այլ ապահովման միջոցներ:

 

Ապահովագրական գումարի արժույթըՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի և այլ

 

ՆԱԽԱԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Նախաարտահանման ֆինանսավորման տևողություն 

Ապահովագրական սակագին

  1 - 366 օր

0.3%-2.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրության  պայմաններ (Ուժի մեջ է 15.02.2018թ.)

 

Նախաարտահանման ֆինանսավորման ապահովագրության պայմաններ (Ուժի մեջ է 15.02.2020թ.-ից)