Ֆինանսական Հաշվետվություն

Իրավական ակտեր

Օրենքներ

 • Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին ՀՀ օրենք
 • Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենք
 • Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին ՀՀ օրենք

 

Կանոնակարգեր և որոշումներ

 • Կանոնակարգ 3/01 «Ապահովագրության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության, թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգը»
 • Կանոնակարգ 3/02 «Ապահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը, վերաապահովագրողին չարգելված համարելու չափանիշները»
 • Կանոնակարգ 3/03 «Տեխնիկական պահուստների տեսակները, դրանց ձևավորման կարգը»
 • Կանոնակարգ 3/04 «Ապահովագրական ընկերությունների հաշվետվությունների ձևերը, դրանցում ներառվող տեղեկատվությունը, ներկայացնելու կարգը և ժամկետները»
 • Կանոնակարգ 3/07 «Ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման պայմանագրով պատվիրակման ենթակա գործառույթները, ապահովագրական գործառույթների պատվիրակման նախնական թույլտվություն ստանալու համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող փաստաթղթերը և տեղեկությունները, դրանց բովանդակությունը, ներկայացման կարգն ու ձևը և նախնական թույլտվություն ստանալու կարգը և պայմանները»
 • Կանոնակարգ 3/08 «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական ընկերությունների գործունեության ցուցանիշների ամփոփ գնահատականի (ՔԱՌԱՄԵԼՍ) հաշվարկման մեթոդաբանությունը»
 • Կանոնակարգ 3/09 «Ապահովագրական ընկերությունների ակտիվների դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման և օգտագործման կարգը»
 • Կանոնակարգ 3/10 «Ապահովագրական ընկերության ներքին աուդիտի գործունեության, ներքին հսկողության համակարգին ներկայացվող նվազագույն պահանջները»
 • Կանոնակարգ 3/11 «Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձին ներկայացվող չափանիշները»
 • Կանոնակարգ 8/03 «Ֆինանսական կազմակերպությունների եվ ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը»
 • Կանոնակարգ 8/04 «Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորողներքին իրավական ակտերին ներկայացվողնվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ»
 • Կանոնակարգ 8/05 «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները»
 • Կանոնակարգ 22 «Ֆինանսական կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձին ներկայացվող չափանիշները»
 • ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 08.06.2010թ.-ի թիվ 125-Ն որոշում Ապահովագրական ընկերությունների հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման հրահանգը հաստատելու մասին
 • ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 20.07.2010թ.-ի թիվ 162-Ն որոշում Ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովադիրներին ուղղված ծանուցմանը և նշումներին ներկայացվող պարտադիր պահանջները և պայմանները հաստատելու մասին
 • ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 26.06.2007թ.-ի թիվ 199-Ն որոշում Ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման նախնական թույլտվություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին
 • ՀՀ կառավարության 03.03.2011թ.-ի թիվ 202-Ն որոշում Պետության սեփականություն հանդիսացող բաժնեմաս ունեցող առևտրային կազմակերպությունների շահույթի բաշխման, շահութաբաժինների հաշվարկման և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1194 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին


Վերոնշյալ օրենքները  և կանոնակարգերը կարող եք գտնել հետևյալ կայքերում` www.cba.am  և  www.arlis.am

Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով ներկայացված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով